Eurofins Việt Nam >> Về Eurofins VN >> Các chứng chỉ công nhận

Các chứng chỉ công nhận

Sidebar Image
Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là phòng thí nghiệm đạt được các chứng nhận:
  • Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận hoạt động thử nghiệm đối với các hoạt động thử nghiệm đối với các lĩnh vực sau: Hóa học và Sinh học với số đăng ký là 48/TN theo quyết định 569/TĐC - HCHQ.
  • Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đạt các chuẩn mực theo ISO/IEC 17025:2005, VILAS 238 với các danh mục các phép thử theo quyết định số 148.2017/QĐ-VPCNCL
  • Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng là tổ chức công nhận giám định phù hợp theo ISO/IEC 17020:2012, VIAS 047 theo quyết định số 529.2016/QĐ-VPCNCL
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là:
  • Bộ Y tế, cục an toàn thực phẩm chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 638/QĐ-ATTP
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Cục QLCL Nông Lâm Sản và Thủy Sản chỉ định cở sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm số 509/QĐ-QLCL
  • Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận kết quả xét nghiệm thực phẩm của Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng theo quyết định số 4725/ SYT-TTra
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm 2 lĩnh vực: Quan trắc hiện trường và Phân tích môi trường theo chứng nhận VIMCERTS 020 và quyết định số 1388/QĐ-BTNMT
  • Bộ Công Thương chỉ định Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ theo công văn số 4560/BCT-KHCN và quyết định 1551/QĐ-BCT về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
  • Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phân tích xác định hàm lượng Auramine O trong thức ăn chăn nuôi theo công văn số 418/QĐ-CN-TĂCN