Vietnam VN >> Về Eurofins VN >> Điều khoản và Điều kiện chung về Cung cấp Dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện chung về Cung cấp Dịch vụ

Sidebar Image

Điều khoản và Điều kiện chung về Cung cấp Dịch vụ (V.2018.11.14)

 

 1. Phạm vi

1.1.   Các điều khoản và điều kiện chung về Cung cấp dịch vụ (“Điều khoản và Điều kiện”) này điều chỉnh mối quan hệ giữa:

(a) Công ty trách nhiệm hữu hạn Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo giấy Chứng nhận Đầu tư số 413 022 000055, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công nghệ Cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Eurofins SKHĐ”); và

(b) Khách hàng của Eurofins SKHĐ (sau đây gọi tắt là “Khách hàng”).

1.2 Toàn bộ Yêu cầu cung cấp dịch vụ được Eurofins SKHĐ chấp thuận sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện chung về Cung cấp Dịch vụ (“Điều khoản và Điều kiện”), bao gồm các Yêu cầu qua điện thoại chưa được xác nhận bằng văn bản và các Yêu cầu thực hiện bằng việc gửi mẫu. Hợp đồng với những Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực khi Yêu cầu cung cấp dịch vụ được Eurofins SKHĐ chấp thuận. Một Yêu cầu được xem như đã được Eurofins SKHĐ chấp thuận khi (a) Eurofins SKHĐ tiến hành thực hiện yêu cầu đó mà không cần bất kỳ văn bản xác nhận nào từ phía Eurofins SKHĐ hoặc (b) Eurofins SKHĐ chấp thuận Yêu cầu đó bằng văn bản.

1.3 Những Điều khoản và Điều kiện này thay thế tất cả báo giá và thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó giữa các bên, trừ khi được quy định cụ thể khác đi trong Bản Điều khoản và Điều kiện này, và được ưu tiên áp dụng trước tất cả các quy định mâu thuẫn và không thống nhất trong các văn bản thỏa thuận sau này giữa các bên. Không cán bộ quản lý nào (ngoài Tổng Giám đốc của Eurofins SKHĐ), người lao động, đại lý, hoặc nhà thầu phụ của Eurofins SKHĐ có quyền thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong văn bản này hoặc đưa ra phát biểu mâu thuẫn với hoặc làm mất hiệu lực của bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong văn bản này; và mọi sự thay đổi, loại bỏ hay phát biểu đó đều không có giá trị ràng buộc đối với Eurofins SKHĐ, trừ khi được lập thành văn bản với chữ ký của Tổng Giám đốc Eurofins SKHĐ.

 1. Đưa ra Yêu cầu

2.1 Yêu cầu của Khách hàng chỉ có hiệu lực nếu Yêu cầu đó được gửi bằng thư, fax hoặc thông điệp điện tử khác có sử dụng tiêu đề thư của Khách hàng hoặc bằng việc sử dụng mẫu những văn thư hay mẫu yêu cầu điện tử đã được Eurofins SKHĐ phê duyệt; và những nội dung về thương mại trong yêu cầu chưa được quy định cụ thể trong bản Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm giá cả, thời gian xử lý và ngày trả kết quả dự kiến) cần phải được thống nhất vào thời điểm yêu cầu. Khách hàng phải xác nhận những yêu cầu qua điện thoại bằng văn bản ngay sau khi đưa ra yêu cầu và Khách hàng được coi là đã đưa ra yêu cầu nếu Khách hàng gửi mẫu cho Eurofins SKHĐ kèm theo tham chiếu Khách hàng. Eurofins SKHĐ không có nghĩa vụ bắt đầu bất kỳ hoạt động phân tích nào trừ khi yêu cầu đã được làm rõ và được cung cấp toàn bộ những thông tin cần thiết.

2.2 Trừ khi được chấp thuận cụ thể bằng văn bản với chữ ký của Tổng Giám đốc Eurofins SKHĐ, mọi điều khoản do Khách hàng đề xuất hoặc đưa ra tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản hoặc quy định trong Yêu cầu của Khách hàng, hướng dẫn hoặc các văn bản khác của Khách hàng) không giống với những Điều khoản và Điều kiện này sẽ bị loại bỏ vì được coi là thay đổi nghiêm trọng bản Điều khoản và Điều kiện này và sẽ không có hiệu lực thực hiện. Ngoài ra, các điều khoản hay điều kiện đặc biệt của các yêu cầu trước, bao gồm chế độ giá cả đặc biệt, sẽ không được tự động áp dụng cho các yêu cầu tiếp theo. Đối với mỗi yêu cầu được Eurofins SKHĐ chấp thuận, một hợp đồng riêng sẽ được ký kết giữa Eurofins SKHĐ và Khách hàng.

2.3 Eurofins SKHĐ có quyền thu phí quản lý và hành chính tối đa một khoản tiền đồng Việt Nam tương tương với 600.000 VND (Sáu trăm nghìn đồng) cho những yêu cầu cung cấp dịch vụ bổ sung vào yêu cầu hiện tại. Yêu cầu bổ sung đối với những mẫu đã được đưa vào phòng thí nghiệm sẽ được coi là yêu cầu mới và do đó có thể làm chậm trễ ngày trả kết quả theo dự kiến.

2.4 Mọi dịch vụ logistic ngoài phòng thí nghiệm đều phải được thanh toán đầy đủ, trừ khi Khách hàng hủy bỏ hoặc thay đổi dịch vụ này ít nhất bốn mươi tám (48) giờ trước khi thực hiện dịch vụ nhận mẫu, chín mươi sáu (96) giờ trước khi thực hiện dịch vụ lấy mẫu và một (1) tuần trước khi thực hiện dịch vụ kiểm tra đánh giá.

 1. Giá cả và Điều khoản thanh toán

3.1 Nếu không có quy định nào khác tại xác nhận yêu cầu, mức giá của Eurofins SKHĐ áp dụng cho việc giao hàng tại xưởng (“ex works”), không bao gồm đóng gói, sẽ được tính riêng. Mọi chi phí hay khoản chi trả phát sinh (ví dụ những chi phí phát sinh đối với Eurofins SKHĐ liên quan đến yêu cầu cung cấp) sẽ do Khách hàng thanh toán.

3.2. Mọi dịch vụ Phân tích phải được thanh toán toàn bộ, trừ trường hợp Khách hàng đã hủy hoặc thay đổi dịch vụ trước khi Công ty tiến hành lấy mẫu.

3.3 Các mức giá không bao gồm các loại thuế hiện hành (bao gồm thuế GTGT) và căn cứ vào biểu thuế có hiệu lực vào ngày chuyển yêu cầu thanh toán cho Khách hàng. Các loại thuế hiện hành là những loại thuế có hiệu lực vào ngày phát hành hóa đơn.

3.4 Trừ khi Eurofin SKHĐ có chấp thuận cụ thể nào khác khi chấp nhận yêu cầu, mọi hóa đơn phải được thanh toán trong thời hạn đúng 30 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. Mọi tranh chấp liên quan đến hóa đơn phải được đưa ra trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. Khách hàng không được phép trì hoãn việc thanh toán dù còn băn khoăn về kết quả phân tích. Mọi hóa đơn chưa được thanh toán sau khi đến hạn sẽ được tính thêm tiền phạt là một khoản tiền đồng Việt Nam tương đương với 1.800.000 VND (Một triệu tám trăm nghìn đồng), nhưng số tiền này không được vượt quá 8% số tiền chưa thanh toán và phải chịu một khoản tiền lãi với mức lãi suất là một phần trăm (1%) cho mỗi tháng hoặc mức lãi suất cao nhất mà pháp luật hiện hành cho phép, mức nào thấp hơn sẽ được áp dụng.

3.5 Việc thanh toán hóa đơn sẽ được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, ghi nợ trực tiếp hoặc bằng tiền mặt. Các hình thức thanh toán khác phải được Eurofins SKHĐ chấp thuận trước bằng văn bản. Khách hàng cam kết cung cấp chi tiết thông tin tài khoản ngân hàng cho Eurofins SKHĐ.

3.6 Eurofins SKHĐ có quyền yêu cầu khách hàng thanh toán tối đa 100% giá trị yêu cầu cung cấp dịch vụ như một điều kiện để chấp thuận cung cấp dịch vụ.

 1. Nghĩa vụ của khách hàng trong việc cung cấp Mẫu hoặc Vật liệu

4.1 Các Mẫu hoặc vật liệu cần phải ở trong điều kiện cho phép tiến hành việc chuẩn bị các báo cáo/phân tích hoặc sản xuất các sản phẩm yêu cầu mà không có khó khăn gì. Eurofins SKHĐ có quyền tiến hành kiểm tra ban đầu đối với các mẫu và vật liệu này để kiểm tra điều kiện của chúng trước khi thực hiện việc xử lý mẫu, soạn thảo báo cáo hoặc sử dụng để sản xuất. Khách hàng sẽ chịu chi phí cho việc kiểm tra ban đầu này nếu như các mẫu và các vật liệu không tuân theo đúng những yêu cầu quy định trong Điều 4.1. Nếu kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy không thể thực hiện phân tích và sản xuất hoặc có thể thực hiện được trong điều kiện khó khăn hơn điều kiện dự kiến ban đầu - ví dụ, mẫu và vật liệu có lẫn những vật liệu hoặc chất ngoại lai mà Khách hàng không báo cho Eurofins SKHĐ hoặc mẫu và vật liệu đã bị suy biến – Eurofins SKHĐ sẽ có quyền chấm dứt hoặc ngừng thực hiện yêu cầu và Khách hàng sẽ chịu các chi phí phát sinh đối với Eurofins SKHĐ tính đến thời điểm đó.

4.2 Khách hàng phải đảm bảo và cam kết rằng không có mẫu nào có thể gây ra bất kỳ nguy hiểm gì tại địa điểm lấy mẫu, trong quá trình vận chuyển, trong phòng thí nghiệm hoặc trong trường hợp khác đối với cơ sở, phương tiện, nhân lực hoặc đại diện của Eurofins SKHĐ. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về chất thải độc hại, bao gồm thông tin, vận chuyển và xử lý chất thải, đồng thời thông báo cho nhân sự và đại diện của Eurofins SKHĐ về tình trạng liên quan đến sức khỏe và an toàn của mẫu, bao gồm mọi chất độc hoặc chất nhiễm bẩn đã biết hoặc nghi ngờ có trong mẫu và mức độ có thể gây ô nhiễm của nó cũng như nguy cơ ảnh hưởng đối với các cơ sở, phương tiện, nhân sự và đại diện của Eurofins SKHĐ liên quan đến việc nhiễm bẩn. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho Eurofins SKHĐ đối với các chi phí, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và tổn hại có thể gây ra hoặc phát sinh đối với Eurofins SKHĐ hoặc nhân sự, đại diện của Eurofins SKHĐ tại địa điểm lấy mẫu, trong quá trình vận chuyển hoặc trong phòng thí nghiệm do mẫu của Khách hàng hoặc do điều kiện nơi lấy mẫu gây ra. Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí bất

thường phát sinh đối với việc xử lý đầy đủ các chất thải độc hại do mẫu, dù chất đó có được coi là chất thải độc hại hay không. Theo yêu cầu của Eurofins SKHĐ, Khách hàng phải cung cấp cho Eurofins SKHĐ thành phần chính xác của các mẫu thử.

4.3 Trừ trường hợp các bên có thoả thuận trong đơn hàng cụ thể, bằng văn bản này, Khách hàng đảm bảo rằng các mẫu được lấy, xử lý và vận chuyển theo đúng các quy định về lấy mẫu của khách hàng, và đảm bảo thêm rằng các mục tiêu về chất lượng dữ liệu của quy mô dự án đã được tính toán khi xây dựng thiết kế dự án bao gồm các quy định về lấy mẫu. Khách hàng thừa nhận rằng dịch vụ được cung cấp phải tuân theo giới hạn phát hiện, mức độ tin cậy và các đặc tính khác đã được cân nhắc hợp lý trong mô hình nghiên cứu.

 1. Quyền tài sản đối với Vật liệu Mẫu và Lưu trữ Mẫu

5.1 Toàn bộ các mẫu sẽ trở thành tài sản của Eurofins SKHĐ trong phạm vi cần thiết để thực hiện yêu cầu. Trừ khi Khách hàng thanh toán chi phí để lưu trữ, Eurofins SKHĐ sẽ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm đối với các mẫu gửi cho Eurofins SKHĐ để lưu trữ, bao gồm các mẫu yêu cầu bảo quản lạnh. Nếu Khách hàng thanh toán chi phí lưu trữ, Eurofins SKHĐ sẽ thực hiện các bước thích hợp tiếp theo để bảo quản mẫu theo thực tiễn chuyên môn.

5.2 Eurofins SKHĐ có thể loại bỏ hoặc hủy mẫu ngay sau khi thực hiện phân tích, trừ khi Eurofins SKHĐ và Khách hàng có thỏa thuận bằng văn bản về trách nhiệm của Eurofins SKHD về việc giữ lại (các) mẫu thử. Eurofins SKHĐ cũng có thể loại bỏ hoặc hủy mẫu sau khoảng thời gian giữ mẫu theo thỏa thuận mà không cần thông báo và Khách hàng sẽ chịu các phí phát sinh để Eurofins SKHĐ tuân thủ các quy định (ví dụ quy định liên quan đến việc xử lý chất thải độc hại). Nếu khách hàng yêu cầu hoàn trả các vật liệu mẫu không cần đến, Eurofins SKHĐ sẽ trả lại cho Khách hàng và Khách hàng phải chịu các khoản chi phí và rủi ro đối với việc hoàn trả này.

 1. Ngày trả kết quả, Thời gian Xử lý

6.1 Ngày trả kết quả và thời gian xử lý chỉ là khoảng thời gian dự kiến và không tạo nên cam kết của Eurofins SKHĐ. Tuy nhiên, Eurofins SKHĐ sẽ phải huy động mọi nỗ lực thích hợp để thực hiện đúng thời hạn dự kiến.

6.2 Kết quả Phân tích thường được trao trực tiếp hoặc gửi bằng thư điện tử và/hoặc bằng thư USPS, hoặc bằng các phương thức điện tử khác, đến các đối tượng được Khách hàng chỉ định trong yêu cầu, ngay sau khi hoàn thành việc phân tích.

 1. Chuyển nhượng Tài sản

7.1 Quyền sở hữu đối với mọi Kết quả Phân tích, sản phẩm, trang thiết bị, phần mềm hoặc các tài sản tương tự do Eurofins SKHĐ cung cấp cho Khách hàng vẫn thuộc về Eurofins SKHĐ và Khách hàng sẽ không có quyền tài sản hay các quyền nào khác cho đến khi toàn bộ các hóa đơn liên quan đã được Khách hàng thanh toán đầy đủ. Ngoài ra, kể cả khi Eurofins SKHĐ đã chấp thuận và bắt đầu thực hiện yêu cầu, Eurofins SKHĐ vẫn có quyền dừng xử lý yêu cầu và dừng thực hiện công việc cho Khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào nếu Khách hàng chậm thanh toán các khoản tiền đến hạn cho Eurofins SKHĐ, dù là khoản tiền liên quan tới yêu cầu đó hoặc các yêu cầu khác.

7.2 Kể cả sau khi Khách hàng thanh toán đầy đủ, Eurofins SKHĐ vẫn có quyền lưu trữ, sử dụng và công bố tất cả các kết quả phân tích dưới hình thức ẩn danh không nêu tên Khách hàng.

 1. Bảo hành Hạn chế và Trách nhiệm

8.1 Các yêu cầu sẽ được xử lý trong điều kiện hợp lý của Eurofins SKHĐ phù hợp với tình hình công nghệ và phương pháp được Eurofins SKHĐ phát triển và áp dụng chung và các kết quả không phải luôn luôn chính xác tuyệt đối hoặc tương đương 100%. Các phân tích, giải thích, đánh giá, công tác tư vấn và kết luận được thực hiện với mức cẩn trọng hợp lý nhưng Eurofins SKHĐ không thể đảm bảo rằng chúng luôn luôn đúng hoặc tuyệt đối chính xác. Bảo hành hạn chế này sẽ hết hạn sau sáu tháng kể từ ngày trả kết quả mẫu nếu sự xác nhận của yêu cầu không có quy định cụ thể khác. Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải độc lập thẩm định tính hợp lệ của các kết quả, giải thích, đánh giá và kết luận do Eurofins SKHĐ cung cấp nếu Khách hàng có nhu cầu căn cứ vào các kết quả đó để sử dụng cho các vấn đề quan trọng khác và sẽ chịu mọi rủi ro đối với hoạt động này.

8.2 Mỗi bản báo cáo phân tích chỉ liên quan duy nhất với mẫu do Eurofins SKHĐ phân tích. Nếu Eurofins SKHĐ không được Khách hàng yêu cầu rõ ràng và không được Khách hàng thanh toán về việc xác định kế hoạch lấy mẫu (mẫu nào đi với nguyên vật liệu thô nào, thành phẩm nào, và cần phân tích ở tần suất ra sao) và xác định phạm vi chính xác cần tiến hành phân tích hoặc nếu Khách hàng không tuân theo các khuyến nghị của Eurofins SKHĐ, Eurofins SKHĐ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu như kế hoạch lấy mẫu hoặc phạm vi thực hiện phân tích được chứng minh là không đủ hoặc không thích hợp.

8.3 Khách hàng có trách nhiệm giao mẫu phù hợp để kiểm tra/phân tích hoặc giao các vật liệu để sản xuất cho Eurofins SKHĐ. Trừ khi Eurofins SKHĐ có đồng ý cụ thể khác bằng văn bản, Eurofins SKHĐ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh đối với mẫu đang được vận chuyển trên đường, tới cơ sở hoặc địa điểm thực hiện dịch vụ logistic. Khách hàng chịu trách nhiệm tại mọi thời điểm về vấn đề bảo mật, đóng gói và bảo hiểm mẫu từ khi gửi đi cho đến khi được giao tới văn phòng hoặc phòng thí nghiệm của Eurofins SKHĐ. Eurofins SKHĐ sẽ luôn cẩn trọng một cách hợp lý khi xử lý và lưu trữ mẫu, nhưng Eurofins SKHĐ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và hư hại nào của mẫu ngay cả sau khi mẫu đã được nhận tại phòng thí nghiệm của Eurofins SKHĐ.

8.4 Khách hàng cam đoan và bảo đảm với Eurofins SKHĐ rằng tất cả các mẫu gửi cho Eurofins SKHĐ phân tích đều an toàn và trong điều kiện ổn định, và cam kết bồi thường cho Eurofins SKHĐ đối với mọi tổn thất, thương tổn, khiếu nại và chi phí mà Eurofins SKHĐ hoặc nhân sự của Eurofins SKHĐ phải chịu do mẫu thử không trong tình trạng an toàn và ổn định, dù Khách hàng có thể đã có chỉ dẫn trên mẫu thử hoặc trên mẫu yêu cầu về những vấn đề đã nhận biết được của mẫu thử. Khách hàng phải luôn thông báo cho Eurofins SKHĐ bằng văn bản trước khi gửi mẫu và ghi nhãn lên bao bì, mẫu và/hoặc container một cách hợp lý nếu như các mẫu thử có thể gây nguy hiểm hoặc có tính độc hại.

8.5 Trừ khi các bên thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, quan hệ hợp đồng chỉ dành riêng cho Khách hàng và Eurofins SKHĐ. Sẽ không có bên thứ ba được hưởng lợi hoặc bảo đảm tài sản thế chấp liên quan đến bất kỳ yêu cầu cung cấp dịch vụ nào và Khách hàng sẽ phải bồi thường và tránh cho Eurofins SKHĐ mọi tổn thất từ việc khiếu nại của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến khách hàng hay yêu cầu của Khách hàng.

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

9.1 Ngoại trừ phạm vi mà các mức giới hạn không được phép hoặc vô hiệu theo luật hiện hành:

(a) Eurofins SKHĐ (cùng với nhân viên, thư ký văn phòng, người lao động, đại diện, quản lý, cán bộ, giám đốc, đại lý, tư vấn viên và toàn bộ các đối tác và công ty con của Eurofins SKHĐ, sau đây gọi tắt là “Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ”) sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại được chứng minh là trực tiếp và tức thì do hành vi sai trái cố ý của Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ liên quan đến việc thực hiện yêu cầu và trong trường hợp đó, chỉ khi Eurofins SKHĐ nhận được thông báo bằng văn bản về vấn đề này trong vòng tối đa sáu (6) tháng kể từ ngày Khách hàng được biết về khiếu nại liên quan (trừ khi pháp luật hiện hành quy định một thời hạn lâu hơn và không thể giới hạn trong hợp đồng), và

(b) trong mọi trường hợp (dù phát sinh theo hợp đồng, lỗi, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt, thông qua bồi hoàn hoặc hình thức khác), trách nhiệm pháp lý của Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ đối với mỗi khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại liên quan, và sự khắc phục riêng của Khách hàng liên quan đến dịch vụ của Eurofins SKHĐ chịu sự điều chỉnh của những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giới hạn ở mức thấp hơn trong hai mức dưới đây:

(i) các tổn thất và thiệt hại trực tiếp và tức thì do hành vi sai trái cố ý của Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ gây ra liên quan đến việc thực hiện yêu cầu, và

(ii) gấp mười lần số tiền Eurofins SKHĐ thực nhận từ Khách hàng liên quan đến yêu cầu cung cấp dịch vụ, tối đa là một khoản tiền đồng Việt Nam tương đương với 350.000.000 VND (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

9.2 Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc là hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại về kinh doanh, lợi nhuận, lợi thế thương mại, cơ hội kinh doanh và các thiệt hại tương tự) phát sinh từ phía Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

9.3 Điều kiện để Eurofins SKHĐ chấp thuận yêu cầu cung cấp dịch vụ là Khách hàng phải bồi thường cho Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ đối với các tổn thất, thương tổn, vi phạm, khiếu nại và chi phí mà Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan một cách nào đó đến vai trò của khách hàng hoặc các dịch vụ, sản phẩm hoặc phần mềm cung ứng theo những Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ được yêu cầu phải chịu các chi phí trên theo những Điều khoản và Điều kiện này, và bằng việc đưa ra yêu cầu, Khách hàng đã đồng ý thanh toán các khoản bồi thường đó.

 1. Phân tích lại

Những phản đối đối với kết quả thử nghiệm có thể được đưa ra trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Khách hàng nhận được kết quả. Tuy nhiên, trừ khi kết quả của lần phân tích lại không khớp với kết quả ban đầu, Khách hàng sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc thử nghiệm hay xét lại này. Ngoài ra, việc phân tích lại chỉ được thực hiện nếu Eurofins SKHĐ có sẵn đủ số lượng mẫu ban đầu khi nhận được phản đối của Khách hàng. Nếu không, Khách hàng sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí, bao gồm lấy mẫu, vận chuyển, chi phí phân tích và xử lý đối với việc phân tích lại này.

 1. Bất khả kháng

Eurofins SKHĐ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ, sai sót, thiệt hại hoặc các vấn đề khác do các sự kiện và tình huống không lường trước được hay vượt ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Eurofins SKHĐ gây ra, hoặc các trường hợp do cần phải tuân thủ quy định của chính phủ, pháp luật và quy định liên quan.

 1. Bảo mật và Xử lý Dữ liệu Khách hàng

12.1 Eurofins SKHĐ có quyền lưu giữ và xử lý các dữ liệu cá nhân hoặc thương mại nhận được từ Khách hàng bằng bất kỳ phương thức nào, dù những dữ liệu đó xuất phát trực tiếp từ phía Khách hàng hoặc từ một bên thứ ba và sẽ sử dụng mọi nỗ lực phù hợp để bảo mật những dữ liệu đó theo quy định của pháp luật hiện hành.

12.2 Eurofins SKHĐ sẽ nỗ lực hợp lý để bảo mật các kết quả phân tích và các báo cáo dịch vụ, tùy thuộc quyền của Eurofins SKHĐ theo quy định tại Điều 7.2 và quyền sử dụng những tài liệu này để chứng minh quyền được nhận thanh toán phí dịch vụ.

12.3 Các kết quả phân tích chỉ được lập và cung cấp duy nhất cho Khách hàng sử dụng và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ mục đích gì mà không có đồng ý trước bằng văn bản của Eurofins SKHĐ. Ngoài ra, Khách hàng bắt buộc phải giữ bí mật về các dịch vụ do Eurofins SKHĐ cung cấp và kết quả cũng như các thành phần của sản phẩm và phần mềm do Eurofins SKHĐ đưa ra. Các kết quả phân tích sẽ không được công bố hoặc khai thác công khai mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Eurofins SKHĐ. Ngay cả khi có sự đồng ý bằng văn bản của Eurofins SKHĐ, Khách hàng vẫn phải (a) chịu trách nhiệm về mọi hậu quả gây ra do việc tiết lộ các kết quả này với bên thứ ba và việc bên thứ ba sử dụng những kết quả này và (b) đồng ý bồi hoàn cho Các Bên Được Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ đối với bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà Các Bên Bồi hoàn của Eurofins SKHĐ phải chịu do sự tiết lộ hay sử dụng của bên thứ ba.

12.4 Các quy định nêu tại Điều 12.3 trên đây sẽ không được áp dụng trong trường hợp phải tiết lộ thông tin cho bên thứ ba theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Trừng phạt Kinh tế và thương mại

13.1 Khách hàng đảm bảo rằng trong thời hạn của Hợp đồng này, liên quan tới bất kỳ lệnh Trừng phạt Kinh tế, thương mại áp đăt bởi Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác, rằng:

- Khách hàng không phải đối tượng của bất kỳ lệnh Trừng phạt Kinh tế nào;

- Theo sư hiểu biết tối đa của mình, Khách hàng không chịu sự kiểm soát hoặc sở hữu hưởng lợi của bất kỳ đối tượng nào đang chịu Trừng phạt Kinh tế;

- Khách hàng sẽ tuân thủ mọi Luật Trừng phạt Kinh tế. Không giới hạn tính tổng quát của những điều nêu trên, Khách hàng không được: (i) trực tiếp hoặc gián tiếp xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu hoặc cung cấp dịch vụ hoặc một phần dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác vi phạm bất kỳ Luật Trừng phạt Kinh tế nào; hoặc (ii) môi giới, cấp vốn hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ giao dịch nào vi phạm bất kỳ Luật Trừng phạt Kinh tế nào.

- Khách hàng không tham gia bất kỳ thủ tục tố tụng hay chịu sự điều tra từ các cơ quan có thẩm quyền do cáo buộc vi phạm bất kỳ Luật Trừng phạt Kinh tế nào.

13.2 Khách hàng sẽ phải bồi hoàn cho Công ty đối với mọi tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, khoản phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí pháp lý) và chi phí phải gánh chịu bởi, hoặc được phán quyết thuộc trách nhiệm của Khách hàng, các bên liên kết của Khách hàng, hoặc người đại diện do Khách hàng vi phạm Điều 13.1.

13.3 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Công ty có, Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực ngay lập tức bằng cách gửi văn bản thông báo cho Khách hàng nếu Khách hàng vi phạm Điều 13.1 và Khách hàng sẽ không được yêu cầu bồi thường hoặc bất kỳ khoản thù lao nào khác.

Vì mục đích của điều khoản này:

- Trừng phạt Kinh tế có nghĩa là bất kỳ lệnh trừng phạt kinh tế, biện pháp hạn chế hoặc cấm vận thương mại nào được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa kỳ hoặc bất kỳ chính phủ có chủ quyền nào thông qua.

- Luật Trừng phạt Kinh tế là bất kỳ luật, quy định hay quyết định nào ban hành về Trừng phạt Kinh tế.

14 Từ chối trách nhiệm và những quy định khác

14.1 TOÀN BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐẢM BẢO (BAO GỒM MỌI ĐẢM BẢO NGẦM HIỂU LIÊN QUAN ĐẾN PHẨM CHẤT THƯƠNG MẠI HOẶC PHÙ HỢP VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC, CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN CỦA DỊCH VỤ VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH, THIẾT BỊ, SẢN PHẨM HOẶC PHẦN MỀM DO EUROFINS SKHĐ CUNG CẤP ĐỀU ĐƯỢC LOẠI TRỪ VỚI PHẠM VI RỘNG NHẤT MÀ PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP. VIỆC BẢO HÀNH, CÁC NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA EUROFINS SKHĐ QUY ĐỊNH TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ ĐỘC QUYỀN.

14.2 Những Điều khoản và Điều kiện này có thể được Eurofins SKHĐ sửa đổi bằng văn bản tùy từng thời điểm và các yêu cầu sẽ được điều chỉnh bởi bản Điều khoản và Điều kiện cập nhật mới nhất có hiệu lực tại thời điểm Eurofins SKHĐ chấp thuận yêu cầu.

14.3 Nếu một phần của những Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án bác bỏ, hạn chế hoặc cho là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi, toàn bộ các phần khác vẫn được áp dụng ở mức độ cao nhất có thể.

14.4 Việc Eurofins SKHĐ hoặc Khách hàng không thực hiện các quyền theo những Điều khoản và Điều kiện này sẽ không có nghĩa là từ bỏ hoặc khước từ những quyền này.

 1. Luật điều chỉnh/Quyền tài phán

15.1 Việc xây dựng, tính hiệu lực và việc thực hiện những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

15.2 Mọi tranh chấp giữa Eurofins SKHĐ và Khách hàng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu các bên không thể thương lượng được trong vòng 30 ngày thì các tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.

 

Ký bởi Eurofins SKHĐ

 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

________________________

Eurofins SKHĐ

Tên        : ________________

Chức vụ: ________________

Ký bởi Khách hàng

Để chấp thuận và công nhận

Vào ngày ___________

 

________________________

Bởi        : ________________

Tên        : ________________

Chức vụ: ________________