Vietnam VN >> Về Eurofins VN >> Điều khoản và điều kiện mua hàng

Điều khoản & điều kiện mua hàng

Sidebar Image

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ MUA HÀNG 

 1. Phạm vi

1.1.     Các điều khoản và điều kiện chung về mua hàng (“GTP”) được đề cập trong văn bản này sẽ điều chỉnh mối quan hệ theo hợp đồng giữa:

(a)  Công ty trách nhiệm hữu hạn Eurofins Sắc Ký Hải Đăng, được thành lập và hoạt động hợp lệ theo pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận đầu tư số 413 022 000055, địa chỉ đăng ký tại Lô E2b-3, đường D6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Eurofins SKHĐ”); và

(b)       Nhà cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Eurofins SKHĐ (sau đây gọi tắt là “Nhà Cung cấp”)

Các điều khoản và điều kiện chung về mua hàng này được áp dụng cho: (i) bất kì và tất cả giao dịch mua sắm hàng hóa và/hoặc thiết bị (“Sản phẩm”) của Eurofins SKHĐ từ Nhà Cung cấp và/hoặc (ii) bất kì và tất cả hoạt động cung cấp dịch vụ (“Dịch vụ”) của Nhà Cung cấp cho Eurofins SKHĐ(sau đây, Sản phẩmDịch vụ sẽ được gọi chung là “Đối tượng của Hợp đồng”)

1.2.     Tùy thuộc vào việc Eurofins SKHĐ cung cấp GTP này cho Nhà cung cấp, GTP này sẽ điều chỉnh tất cả các mối quan hệ hợp đồng giữa Eurofins SKHĐ và Nhà Cung cấp kể từ ngày Nhà Cung cấp:

-       ký công nhận các điều khoản và điều kiện này;

-       được xem như đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này bằng việc bắt đầu hoặc tiếp tục cung cấp (i) dịch vụ và/hoặc (ii) sản phẩm cho Eurofins SKHĐ.

1.3.     GTP chỉ có thể bị hủy bỏ, thay thế, thay đổi hoặc sửa đổi:

(a)  Theo các điều kiện và điều khoản mua hàng cụ thể do Eurofins SKHĐ ban hành (“STP” – tham khảo các STP sau: (i) STP – Dịch vụ Tìm kiếm (Phụ lục 1); (ii) STP – Dịch vụ (Phụ lục 2)) được áp dụng kể từ ngày Nhà Cung cấp:

-       ký công nhận các điều khoản và điều kiện đó; hoặc

-       được xem như đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó bằng việc bắt đầu hoặc tiếp tục cung cấp (i) dịch vụ và/hoặc (ii) sản phẩm.

(b)  Bằng một văn bản thỏa thuận khung được ký kết giữa Nhà Cung cấp và người đại diện được ủy quyền của Eurofins SKHĐ; trong đó có quy định rõ ràng rằng thỏa thuận khung này sẽ được ưu tiên áp dụng so với GTP và/hoặc STP (nếu có), nếu không có thỏa thuận khung đó, GTP và/hoặc STP (nếu có), vẫn có hiệu lực và được ưu tiên áp dụng so với thỏa thuận khung.

1.4.     GTP, STP và bản thỏa thuận khung, nếu có, sẽ là một phần không tách rời của toàn bộ thỏa thuận giữa hai bên (“Hợp đồng”).

 

 1. Quyền ưu tiên

2.1.     Nhà Cung cấp và Eurofins SKHĐ thống nhất rõ ràng rằng các quy định tại GTP và STP, nếu có, sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Nhà Cung cấp. Vì vậy, dù có bất kỳ điều khoản trái ngược nào trong các điều khoản và điều kiện chung về bán hàng của Nhà Cung cấp hoặc trong bất kì văn bản nào do Nhà Cung cấp ban hành, bằng việc chấp nhận GTP và STP, nếu có, hoặc bằng việc được xem như là đã chấp nhận những quy định này (theo quy định tại Điều 1), Nhà Cung cấp từ bỏ mọi quy định trong các điều khoản và điều kiện chung của mình được coi là những điều khoản và điều kiện xung đột, và/hoặc trái ngược hoặc không phù hợp với bất kỳ quy định nào của GTP và/hoặc của STP, và các quy định cụ thể hơn  liên quan đến:

-       Việc lậpHợp đồng;

-       Việc chấm dứt Hợp đồng;

-       Giá;

-       Hoá đơn;

-       Việc giao hàng;

-       Bảo hành trong trường hợp có vấn đề không phù hợp và/hoặc khiếm khuyết;

-       Bồi thường và trách nhiệm; và

-       Tính bảo mật.

 

 1. Thông tin/Kí kết/Sửa đổi

3.1.     Nhà Cung cấp cam kết cung cấp ngay cho Eurofins SKHĐ tất cả các thông tin liên quan để Eurofins SKHĐ có thể tự do đưa ra các quyết định hợp lí đối với việc thiết lập hoặc điều chỉnh
mối quan hệ hợp đồng giữa hai bên (“Thông tin liên quan”).

Nhà Cung cấp cũng phải thông báo ngay cho Eurofins SKHĐ đối với những trường hợp (i) có bất kì sai lệch hoặc sự không nhất quán giữa (a) GTP và STP nếu có và (b) bất kì quy định nào của pháp luật hoặc quy chế được áp dụng đối với việc bán Sản phẩm và/hoặc cung cấp Dịch vụ cũng như trong trường hợp (ii) các quy định của GTP và STP (nếu có) không thể áp dụng được, không hợp pháp và/hoặc có thể không thực thi được (“Thông tin Pháp lý Liên quan” cùng với “Thông tin liên quan” sẽ được gọi chung là “Thông tin”).

3.2.     Hợp đồng giữa Eurofins SKHĐ và Nhà Cung cấp sẽ được ký kết hoặc sửa đổi khi Eurofins SKHĐ có văn bản chấp thuận về việc ký kết hoặc sửa đổi. Nhà Cung cấp sẽ phải cung cấp đầy đủ mọi thông tin cho Eurofins SKHĐ vào ngày Eurofins SKHĐ ban hành văn bản chấp thuận; trong trường hợp ngược lại, Eurofins SKHĐ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc chấm dứt, và/hoặc vô hiệu hợp đồng giữa hai bên.

Để đảm bảo tính hiệu lực, mọi đơn đặt hàng, thỏa thuận, hướng dẫn, đề xuất và thông báo phải được ký bởi người đại diện được ủy quyền của Eurofins SKHĐ và không làm ảnh hưởng đến các quy định tại GTP hay STP, nếu có.

3.3.     Mọi sự đồng ý của Eurofins SKHĐ sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận của Nhà Cung cấp rằng bất kỳ điều khoản được bổ sung hoặc khác biệt trong thư xác nhận đơn hàng, hóa đơn, bảng báo giá của Nhà Cung cấp, cũng như các phương thức liên lạc khác sẽ là những thay đổi cần thiết và ở bất kì thời điểm nào sẽ không tạo thành một phần của hợp đồng giữa hai bên.

3.4.     Việc Eurofins SKHĐ không phản đối các điều khoản và điều kiện mang tính chất trái ngược, mâu thuẫn hay bổ sung sẽ không được coi là Eurofins SKHĐ đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện đó hoặc từ bỏ các quy định trong văn bản này.

 

 1. Thời hạn

Những thỏa thuận giữa hai bên có thể:

-       được thực hiện một lần (gọi là “Hợp đồng thời vụ”); hoặc

-       được thực hiện nối tiếp hoặc chia thành từng giai đoạn (gọi là “Hợp đồng nối tiếp”).

Hợp đồng nối tiếp có thời hạn xác định sẽ được tự động gia hạn thêm một (1) năm mỗi lần vào thời điểm kết thúc thời hạn ban đầu.

 

 1. Giá cả/Hóa đơn/Thanh toán

5.1.     Giá cả

5.1.1.       Các mức giá đưa ra là mức giá cố định và chưa bao gồm thuế VAT.

5.1.2.       Eurofins SKHĐ sẽ không phải thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến báo giá, mẫu thử, lô hàng dùng thử cũng như mẫu vật liệu dùng thử.

5.1.3.       Giá cả sẽ bao gồm tất cả mọi chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và các loại thuế hiện hành cũng như chi phí giao hàng và các phí dịch vụ khác của Nhà Cung cấp (bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị, đóng gói để gửi hàng và chi phí vận chuyển hàng).

5.1.4.       Mọi chi phí phát sinh sẽ chỉ được thanh toán sau khi đã có văn bản chấp thuận từ Eurofins SKHĐ.

5.1.5.       Eurofins SKHĐ không tạm ứng bất kỳ khoản thanh toán nào.

5.1.6.       Trong trường hợp tổng giá trị của các Đối tượng của Hợp đồng phụ thuộc vào thời gian của Nhà Cung cấp, Nhà Cung cấp sẽ đề xuất một mức giá trọn gói tổng hoặc số giờ hay đơn vị tối đa để Nhà Cung cấp hoàn tất dịch vụ với mức phí đề xuất theo giờ hoặc theo đơn vị là không thay đổi được.

5.1.7.       Không ảnh hưởng tới các quy định trên đây, cho đến trước ngày giao Đối tượng của Hợp đồng, chính sách giảm giá của Nhà Cung cấp đều sẽ được áp dụng ngay lập tức cho Eurofins SKHĐ.

5.1.8.       Trong khoảng thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Eurofins SKHĐ phát hiện rằng một mức giá thấp hơn đã hoặc đang được Nhà Cung cấp, công ty liên kết của Nhà Cung cấp, hoặc bất kì công ty nào có liên quan/liên kết với Nhà Cung cấp trên toàn cầu áp dụng cho một công ty có liên quan/liên kết với Eurofins SKHĐ đối với các Đối tượng tương tự hoặc giống với Đối tượng của Hợp đồng trong tình huống giống nhau hoặc tương tự, mức giá đó cũng phải được áp dụng cho Eurofins SKHĐ từ thời điểm đó trở đi.

5.1.9.       Không ảnh hưởng tới các quy định khác của GTP hay Hợp đồng, những thay đổi về giá, phí hoặc tỷ giá và các điều khoản thanh toán (“Thay đổi”) sẽ chỉ được áp dụng cho các Hợp đồng nối tiếp vào ngày đầu tháng 1 mỗi năm (“Ngày Hiệu lực”) với điều kiện:

-       Nhà Cung cấp đã thông báo bằng văn bản cho Eurofins SKHĐ về các Thay đổi được đề xuất bằng thư bảo đảm và có báo phát cho thấy Eurofins SKHĐ đã nhận được những thông báo này ít nhất ba (3) tháng trước Ngày Hiệu lực; và

-       Eurofins SKHĐ đồng ý với những Thay đổi đó trước Ngày Hiệu lực.

5.2.     Hóa đơn

5.2.1.       Mọi hóa đơn phải được gửi đến cho Eurofins SKHĐ theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng, trừ trường hợp có yêu cầu khác bằng văn bản từ Eurofins SKHĐ.

5.2.2.       Mỗi hóa đơn sẽ phải bao gồm những thông tin tối thiểu như số hóa đơn, ngày xuất, địa chỉ nhận tiền của Nhà Cung cấp, mã số đơn hàng/đơn chào hàng, thông tin mô tả về Sản phẩm/Dịch vụ, số lượng, đơn giá, tổng giá trị, mã số thuế VAT của Eurofins SKHĐ và mã số thuế VAT của Nhà Cung cấp (nếu có).

5.2.3.       Nhà Cung cấp chỉ xuất hóa đơn sau khi tất cả các Sản phẩm đã được giao và/hoặc Dịch vụ đã được thực hiện trừ trường hợp có sự thống nhất khác bằng văn bản giữa Eurofins SKHĐ và Nhà Cung cấp.

 

5.3.     Thanh toán

5.3.1.       Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày sau khi kết thúc tháng, sau khi Eurofins SKHĐ nhận được hóa đơn được chấp thuận từ Nhà Cung cấp, theo nghĩa của Điều 5.2.

5.3.2.       Những hồ sơ do Eurofins SKHĐ lưu giữ sẽ được xem là bằng chứng đầy đủ cho việc thanh toán đã được thực hiện trừ khi Nhà Cung cấp có thể cung cấp các bằng chứng để chứng minh điều ngược lại.

5.3.3.       Nhà Cung cấp chấp nhận rằng Eurofins SKHĐ có thể bù trừ bất kì khoản thu nào từ Nhà Cung cấp với các khoản nợ của Eurofins SKHĐ với Nhà Cung cấp.

 

 1. Đóng gói –Giao hàng – Trì hoãn – Vận chuyển – Bảo hiểm

6.1.     Đóng gói

6.1.1.       Các Đối tượng của Hợp đồng sẽ phải được đóng gói đầy đủ theo đúng quy cách với loại bao bì thích hợp và Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại cũng như mất mát đối với các Đối tượng của Hợp đồng do việc đóng gói, dán nhãn, đánh dấu sai quy cách hoặc không phù hợp.

6.1.2.       Bằng chi phí của mình, Nhà Cung cấp phải thực hiện thủ tục thông quan cần thiết, xin được giấy phép xuất khẩu cũng như những phê duyệt và sự cho phép cần thiết đối với việc vận chuyển và/hoặc xuất nhập khẩu các Đối tượng của Hợp đồng.

6.2.     Giao hàng

6.2.1.       Mọi Đối tượng của Hợp đồng sẽ được giao theo đúng các điều khoản và đến đúng địa chỉ giao hàng đã thống nhất hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Eurofins SKHĐ.

6.2.2.       Mọi Đối tượng của Hợp đồng sẽ được cung cấp kèm theo những thông tin và các chỉ dẫn cần thiết để đảm bảo rằng chúng sẽ được sử dụng một cách hợp lí và an toàn, bao gồm tất cả các thông tin và chỉ dẫn theo yêu cầu của pháp luật hay các quy chế hiện hành, tùy từng trường hợp.

6.2.3.       Trong trường hợp giao những vật liệu nguy hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, những thông tin về sản phẩm - đặc biệt là bản dữ liệu an toàn theo các quy định có liên quan phải được gửi đến cho Eurofins SKHĐ đúng thời điểm trước khi giao hàng. Các quy định trên cũng sẽ được áp dụng cho những thông tin về hạn chế tiếp thị theo quy định của pháp luật. Việc vận chuyển những hàng hóa nguy hiểm phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế hiện hành.

6.2.4.       Nhìn chung, cần tránh sử dụng những vật liệu có thể gây ung thư, gây hại trong sinh sản hoặc gây đột biến. Trong trường hợp cần thiết, Eurofins SKHĐ phải được thông báo bằng văn bản từ Nhà Cung cấp trước khi việc vận chuyển/sử dụng được thực hiện và hai bên sẽ phải thống nhất với nhau về các biện pháp bảo vệ thích hợp.

6.2.5.       Khái quát hơn, những Đối tượng của Hợp đồng có chứa hóa chất, hàng hóa hoặc hợp chất nguy hại phải được gửi kèm theo các giấy tờ chi tiết về thông số kỹ thuật liên quan đến thành phần và đặc tính của chúng cũng như các quy định, điều luật và yêu cầu khác liên quan tới hàng hóa hay hợp chất đó nhằm cho phép Eurofins SKHĐ vận chuyển, lưu giữ, xử lý, sử dụng và tiêu hủy những Sản phẩm đó đúng cách và an toàn.

Trong trường hợp các thiết bị, dụng cụ và quy trình liên quan tới việc sử dụng hóa chất dưới dạng nguyên liệu thô và/hoặc vật tự tiêu hao, Nhà Cung cấp phải cung cấp cho Eurofins SKHĐ tất cả các bản dữ liệu an toàn liên quan tại thời điểm giao hàng.

6.2.6.       Mọi Đối tượng của Hợp đồng phải được giao theo đúng lịch biểu của Eurofins SKHĐ đã quy định trong Hợp đồng.

Nhà Cung cấp phải thông báo bằng văn bản cho Eurofins SKHĐ ngay khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra tình huống có thể gây chậm trễ trong việc giao hàng; nêu rõ khoảng thời gian chậm trễ dự kiến.

6.2.7.       Nếu Nhà Cung cấp không thể đáp ứng lịch giao hàng, Eurofins SKHĐ, không hạn chế các biện pháp khắc phục khác của mình, có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho phần chênh lệch giữa mức giá chuyển phát nhanh với chi phí vận chuyển đã thống nhất ban đầu.

Việc không đáp ứng đúng tiến độ giao hàng sẽ được xem là Sự kiện Vi phạm (theo định nghĩa dưới đây) cho phép Eurofins SKHĐ có quyền chấm dứt Hợp đồng.

6.2.8.       Nhà Cung cấp không được cam kết lượng nguyên vật liệu hoặc thu xếp sản xuất nhiều hơn số lượng đã được thống nhất ban đầu cũng như không được tiến hành các công việc trên trước thời gian cần thiết nhằm mục đích đáp ứng tiến độ giao hàng và, trừ khi Hợp đồng có quy định khác, Nhà Cung cấp sẽ không được tiến hành việc giao hàng trước tiến độ.

Tùy theo quyết định của Eurofins SKHĐ, những lô hàng đã giao sớm có thể bị gửi trả lại và Nhà Cung cấp phải chịu mọi rủi ro và các chi phí liên quan. Eurofins SKHĐ bảo lưu quyền giữ lại những Đối tượng của Hợp đồng đã giao trước tiến độ và chỉ phải thanh toán như thể việc giao hàng được thực hiện đúng tiến độ.

6.3.     Vận chuyển

6.3.1.       Việc vận chuyển phải được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ và bằng các phương thức được thống nhất trong khuôn khổ của Hợp đồng.

6.3.2.       Trừ khi có thỏa thuận khác trong Hợp đồng, chi phí vận chuyển phải được tính trong mức giá.

6.3.3.       Trong trường hợp các bên thống nhất rằng Eurofins SKHĐ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho chi phí vận chuyển, phần chi phí vận chuyển đó sẽ chỉ được hoàn lại cho Nhà Cung cấp sau khi đã nhận được các hóa đơn chứng từ liên quan.

6.3.4.       Nhà Cung cấp sẽ chịu trách nhiệm với mọi rủi ro trong việc vận chuyển các Đối tượng của Hợp đồng.

6.4.     Bảo hiểm

6.4.1.       Nhà Cung cấp cam kết thanh toán mọi chi phí cho việc mua các loại bảo hiểm cần thiết cho các trách nhiệm pháp lý liên quan đến các thương tổn vật chất, thiệt hại quan trọng và những thiệt hại phát sinh từ đó trong quá trình thực hiện hợp đồng.

6.4.2.       Khi có yêu cầu của Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp cam kết cung cấp mọi tài liệu liên quan để chứng minh cho việc đã mua những loại bảo hiểm nêu trên.

6.4.3.       Trong bất kì trường hợp nào, khi có yêu cầu của Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh cho việc đã mua bảo hiểm cho các Đối tượng của Hợp đồng cho đến khi các Đối tượng của Hợp đồng đã được giao đến địa điểm thỏa thuận.

 

 1. Chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro

7.1.     Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng, quyền sở hữu đối với các Đối tượng của Hợp đồng chỉ được chuyển sang cho Eurofins SKHĐ khi Eurofins đã nhận các Sản phẩm này và/hoặc ở thời điểm các dịch vụ đã được thực hiện xong tại đúng nơi được chỉ định (“Chuyển giao Quyền sở hữu”)

7.2.     Tất cả Sản phẩm đều không bị chi phối bởi bất kỳ và mọi quyền nắm giữ thế chấp cũng như những quyền lưu giữ tài sản khác.

7.3.     Mọi rủi ro sẽ được chuyển qua Eurofins SKHĐ tại thời điểm Chuyển giao Quyền sở hữu.

 

 1. Mối quan hệ giữa hai bên

Nhà Cung cấp sẽ đóng vai trò như một nhà thầu độc lập đối với Eurofins SKHĐ và bất kỳ thông tin nào dưới đây đều không được hiểu là thiết lập mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động hay quan hệ dưới dạng đối tác, liên doanh, đại lý hoặc bất kì loại quan hệ nào khác. Tất cả nhân viên, đại lý hoặc người đại diện của Nhà Cung cấp (sau đây gọi chung là “Nhân viên”) được giao nhiệm vụ thực hiện công việc theo Hợp đồng sẽ phải làm việc dưới sự hướng dẫn và kiểm soát của Nhà Cung cấp trong mọi thời điểm. Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản tiền công, tiền lương và các khoản khác theo quy định cho Nhân viên liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này; ngoài ra, Nhà Cung cấp phải chịu trách nhiệm về các báo cáo và nghĩa vụ đối với Nhân viên của mình bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập giữ lại, trợ cấp thất nghiệp, bồi thường cho công nhân cũng như báo cáo về sự bình đẳng trong cơ hội làm việc.

                                                         

 1. Sự phù hợp của sản phẩm

9.1.     Nhà Cung cấp sẽ đảm bảo cho Eurofins SKHĐ (“Bảo hành Sự phù hợp”) rằng tất cả các Đối tượng của Hợp đồng bao gồm cả nhãn mác và bao bì sẽ:

-       phù hợp với các chi tiết kỹ thuật, thiết kế, bản vẽ, mẫu, ký hiệu hoặc các dạng mô tả khác của Nhà Cung cấp;

-       phù hợp với các chi tiết kỹ thuật, thiết kế, bản vẽ, mẫu, ký hiệu hoặc các dạng mô tả khác do Eurofins SKHĐ yêu cầu trong Hợp đồng, nếu có;

-       phù hợp với các quy định và/hoặc pháp luật hiện hành;

-       thích hợp với mục đích sử dụng dự kiến; và

-       không có bất kỳ sai sót kỹ thuật nào.

9.2.     Trong trường hợp có Đối tượng của Hợp đồng không phù hợp, Eurofins SKHĐ sẽ thông báo về sự không phù hợp đó cho Nhà Cung cấp bằng bất kỳ phương thức liên lạc nào trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày Eurofins SKHĐ nhận hàng.

9.3.     Trong vòng mười (10) ngày theo lịch kể từ khi nhận được thông báo từ Eurofins SKHĐ về sự không phù hợp, Nhà Cung cấp phải thay thế tất cả các Đối tượng không phù hợp đó cho Eurofins SKHĐ mà không tính phí.

9.4.     Nhà Cung cấp sẽ phải chịu mọi rủi ro và chi phí vận chuyển phát sinh cho việc gửi trả sản phẩm không phù hợp về Nhà Cung cấp cũng như việc gửi sản phẩm thay thế đến Eurofins SKHĐ.

9.5.     Eurofins SKHĐ cũng có quyền chấm dứt hợp đồng theo quyết định riêng của mình và yêu cầu hoàn lại mọi chi phí cho những Đối tượng của Hợp đồng không phù hợp tùy từng trường hợp.

9.6.     Nhà Cung cấp sẽ phải hoàn lại tất cả các chi phí, phí tổn, và tiền bồi thường thiệt hại mà Eurofins phải chịu do sự không phù hợp đó.

9.7.     Chế độ Bảo hành Sự phù hợp bổ sung cho các chế độ bảo hành khác được quy định trong văn bản này, cụ thể là chế độ Bảo hành Bổ sung (như được định nghĩa dưới đây) hoặc trong Hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luậtvà sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi nghiệm thu và thanh toán.

9.8.     Nếu Nhà Cung cấp không chấp nhận việc hoàn trả những Đối tượng không phù hợp hoặc không thể thay thế những Đối tượng không phù hợp một cách nhanh chóng, Eurofins SKHĐ có toàn quyền thay thế, sửa chữa những Đối tượng không phù hợp đó bằng chi phí của Nhà Cung cấp mà không bị giới hạn các quyền khác của mình.

10 Bảo hành bổ sung

10.1.  Nhà Cung cấp sẽ cung cấp một chế độ bảo hành mang tính chất bổ sung cho tất cả các Đối tượng của Hợp đồng (“Bảo hành Bổ sung”) trong vòng ít nhất 2 năm kể từ ngày giao hàng (“Thời gian Bảo hành Bổ sung”)

Trong suốt thời gian này, Nhà Cung cấp sẽ sửa chữa hoặc thay thế các Đối tượng của Hợp đồng khi xảy ra bất kì sự cố, sai sót, hư hỏng hoặc các khiếm khuyết tiềm ẩn hay rõ ràng nào.

Trong trường hợp, có bất kỳ Đối tượng nào của Hợp đồng không sử dụng được trong một khoảng thời gian từ 48 giờ trở lên trong thời gian bảo hành, khoảng thời gian ngừng hoạt động đó sẽ được cộng thêm vào thời gian bảo hành của Đối tượng của Hợp đồng.

10.2.  Trong mọi trường hợp, Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm về và gánh chịu mọi hậu quả tài chính trực tiếp cũng như gián tiếp từ các thiệt hại dưới mọi hình thức đối với con người và/hoặc tài sản. Ngoài ra, Nhà Cung cấp phải thực hiện tất cả biện pháp xử lý cần thiết theo yêu cầu của nhà chức trách hay trên cơ sở tự nguyện và bất kể động cơ nào, tức là khiếm khuyết tiềm ẩn, sự không phù hợp với quy định của pháp luật hay quy chế, lỗi an toàn, v.v..

10.3.  Nhà Cung cấp cũng đảm bảo sẽ tiếp tục cung cấp các phụ tùng, vật liệu và linh kiện thay thế cần thiết cho Eurofins SKHĐ với mức giá thị trường thông thường hoặc sản phẩm có cùng chất lượng hoặc tốt hơn (với mức giá tương đương với Sản phẩm đề nghị ban đầu) trong vòng mười (10) năm kể từ thời điểm giao Đối tượng của Hợp đồng.

10.4.  Trong trường hợp Eurofins SKHĐ có căn cứ để cho rằng một nhân viên nào đó của Nhà Cung cấp hay bên thứ ba được Nhà Cung cấp thuê không thích hợp cho việc thực hiện hợp đồng, Nhà Cung cấp cam kết sẽ thay thế những nhân viên và bên thứ ba này một cách sớm nhất có thể.

Chi phí liên quan đến việc đào tạo kỹ năng cho nhân viên thay thế, tối đa là 15 ngày làm việc, sẽ do Nhà Cung cấp thanh toán.

 11. Tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành

Sản phẩm phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn (danh sách này chưa đầy đủ) ở những quy định về:

-       chất lượng, thành phần, nhãn mác và cách trình bày của các Sản phẩm;

-       luật lao động hiện hành, đặc biệt là về lao động trẻ em;

-       các quy định và điều luật về môi trường.

 

 12. Quyn sở hữu trí tuệ

12.1.  Nhà Cung cấp đảm bảo rằng mọi giấy phép cần thiết liên quan đến các Đối tượng của Hợp đồng vẫn đang và sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực; và phạm vi của các giấy phép này áp dụng hợp lí cho mục đích sử dụng dự kiến của các Đối tượng của Hợp đồng.

Những giấy phép này sẽ cho phép Eurofins SKHĐ có quyền chuyển nhượng và cấp giấy phép bổ sung.

12.2.  Nhà Cung cấp đảm bảo rằng việc sản xuất, giao hàng, bán và sử dụng các Đối tượng của Hợp đồng sẽ không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế hoặc các quyền tương tự khác) của bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, Nhà Cung cấp cũng đảm bảo rằng Eurofins SKHĐ được quyền sử dụng hoặc sao chép những hình ảnh về các Đối tượng của Hợp đồng trên bất kỳ phương tiện nào, kể cả trang web của mình.

Theo yêu cầu của Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp, bằng chi phí của mình, cam kết sẽ bảo vệ và hỗ trợ Eurofins SKHĐ trong bất kỳ vụ kiện hoặc hoạt động tố tụng nào chống lại Eurofins SKHĐ đối với những vi phạm hay khiếu nại về những vi phạm trong việc sản xuất, giao hàng, sử dụng và bán lại các sản phẩm của Nhà Cung cấp.

Ngoài ra, Nhà Cung cấp cam kết giữ cho Eurofins SKHĐ không bị thiệt hại bởi những tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm mà Eurofins SKHĐ phải gánh chịu do vi phạm hay hành động được cho là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba phát sinh từ việc mua bán hoặc sử dụng các Đối tượng của Hợp đồng.

13. Giới hạn trách nhiệm/bồi thường

13.1.  Trừ trường hợp có quy định khác trong Hợp đồng, Eurofins SKHĐ cũng như các giám đốc, cán bộ, người đại diện, nhân viên và đối tác của Công ty sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm nếu:

-       Nhà Cung cấp có thể chứng minh rằng những mất mát hay thiệt hại trực tiếp và trước mắt là do những sai phạm cố ý và hành vi cố tình của Eurofins SKHĐ trong khuôn khổ Hợp đồng; và

-       Eurofins SKHĐ nhận được văn bản thông báo về việc này trong vòng không quá sáu (6) tháng kể từ thời điểm Nhà Cung cấp có yêu cầu bồi thường.

13.2.  Trong bất kì trường hợp nào, Eurofins SKHĐ sẽ không phải chịu trách nhiệm với Nhà Cung cấp hoặc các bên thứ ba về những thiệt hại trong kinh doanh (bao gồm những tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, các khoản tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín của công ty, việc lãng phí chi phí), hay những mất mát hay thiệt hại gián tiếp, ngoài ý muốn hay kéo theo.

13.3.  Trong mọi trường hợp, (dù phát sinh theo hợp đồng, do lỗi bất cẩn, trách nhiệm nghiêm ngặt, dù là sự bồi thường thiệt hại hay vấn đề khác), trách nhiệm của Eurofins SKHĐ đối với mỗi yêu cầu bồi thường và biện pháp khắc phục riêng biệt của Nhà Cung cấp đối với Hợp đồng sẽ chỉ giới hạn ở giá trị nào thấp hơn trong những con số sau:

-        Giá trị của những tổn thất hay thiệt hại trực tiếp và trước mắt do những sai phạm cố ý hay hành vi cố tình của Eurofins gây ra; và

-        Một khoản tiền đồng Việt Nam tương đương với 50,000 EUR.

13.4.  Nhà Cung cấp sẽ giữ cho Eurofins SKHĐ cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên và đối tác của Eurofins SKHĐ không bị thiệt hại, và bồi thường vô điều kiện cho họ ở mức tối đa đối với mọi trách nhiệm, tổn thất, chi phí, yêu cầu bồi thường, thiệt hại hay phí tổn, bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản phí luật sư hợp lý cho việc giải quyết mọi trách nhiệm, chi phí, yêu cầu bồi thường, thiệt hại và phí tổn do những thiệt hại tài sản thực tế hay dự kiến hoặc thương tổn cá nhân phát sinh từ, do hậu quả của, hay có liên quan tới những công việc được thực hiện và/hoặc những Sản phẩm được cung cấp theo Hợp đồng và/hoặc do những hành vi hay thiếu sót của Nhà Cung cấp hoặc nhân viên, đại lý, nhà thầu phụ của Nhà Cung cấp.

 14. Sự kiện Bất khả kháng

14.1.  Không bên nào phải chịu trách nhiệm về những chậm trễ trong việc giao hàng hay thực hiện hợp đồng do xảy ra Sự kiện Bất khả kháng được định nghĩa theo quy định tại Khoản 1 Điều 161, Bộ luật Dân sự 2005.

14.2.  Trong mọi trường hợp, sự thiếu hụt tài chính sẽ không được xem là một yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của một bên.

14.3.  Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất khả kháng phải nhanh chóng thông báo về việc đó cho bên còn lại và phải áp dụng các biện pháp hợp lý để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt. Nếu việc thực hiện Hợp đồng hay giao hàng bị chậm trễ hơn sáu mươi (60) ngày theo lịch, một trong hai bên có thể chấm dứt Hợp đồng.

 15. Bảo mật

15.1.  Trong phạm vi điều khoản này, Thông tin Bảo mật có nghĩa là toàn bộ thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về hoạt động kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ của Eurofins SKHĐ (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin liên quan đến công nghệ, khách hàng, kế hoạch kinh doanh, tài chính, hoạt động tiếp thị, chương trình ưu đãi và các công việc kinh doanh, bản quyền, bản vẽ thiết kế, … của Eurofins SKHĐ), sự tồn tại và nội dung của Hợp đồng (kể cả GTP, STP, nếu có và Hợp đồng) và bất kì thông tin nào khác được Eurofins KSHĐ xem là thông tin bảo mật.

15.2.  Trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng cũng như trong vòng 10 năm sau khi chấm dứt Hợp đồng, nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp không được phép sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Bảo mật cho bên thứ ba hoặc cho bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ nào của Nhà Cung cấp ngoại trừ trường hợp bắt buộc chỉ nhằm mục đích thực hiện trách nhiệm của Nhà Cung cấp theo Hợp đồng hay trong trường hợp Nhà Cung cấp buộc phải tiết lộ Thông tin Bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hay yêu cầu chính đáng của cơ quan hữu quan.

15.3.  Nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp sẽ không được phép quảng cáo, xuất bản, phát hành các thông cáo báo chí, thông báo công khai, phủ định hoặc xác nhận, theo bất kỳ cách thức nào, rằng Nhà Cung cấp bán hay có hợp đồng bán các Đối tượng của Hợp đồng cho Eurofins SKHĐ.

15.4.  Nhà Cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hay tổn thất trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc các Thông tin Bảo mật bị tiết lộ trái phép bởi nhân viên, đại lý và nhà thầu phụ của Nhà Cung cấp.

 16. Chấm dứt Hợp đồng

16.1.  Đơn phương chấm dứt hợp đồng bởi Eurofins SKHĐ

16.1.1.     Trừ trường hợp có quy định khác trong văn bản này, mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào và không cần lý do bằng cách gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt bằng thư bảo đảm có báo phát cho bên còn lại trong thời hạn thông báo hợp lý không quá ba (3) tháng.

16.1.2.     Trong trường hợp ngoại lệ, các bên có thể chấm dứt những Hợp đồng nối tiếp với thời hạn cố định và chỉ có hiệu lực trong thời hạn đã quy định bằng cách gửi thư bảo đảm có báo phát và bên còn lại nhận được văn bản thông báo đó ít nhất ba (3) tháng trước thời điểm kết thúc thời hạn này.

16.1.3.     Sau khi nhận được văn bản thông báo từ Eurofins SKHĐ, Nhà Cung cấp đồng ý ngừng một phần hoặc tất cả các công việc liên quan đến Hợp đồng giữa hai bên trong phạm vi được quy định trong bản thông báo.

16.1.4.     Trong trường hợp Eurofins SKHĐ chấm dứt Hợp đồng giữa hai bên, Nhà Cung cấp sẽ nhận được thanh toán cho tất cả những Sản phẩm đã giao và/hoặc những Dịch vụ đã thực hiện với mức giá như đã thống nhất trong Hợp đồng (gọi là “Lần Thanh toán Cuối cùng”) cho đến hết thời hạn được báo trước.

Nếu không xác định được số tiền của Lần Thanh toán Cuối cùng, Eurofins SKHĐ và Nhà Cung cấp sẽ thỏa thuận về việc điều chỉnh giá hợp lý với điều kiện:

-       những điều chỉnh đó sẽ không vượt quá tổng giá trị đã thống nhất trong Hợp đồng;

-       những khoản chi trả cho lợi nhuận dự tính liên quan tới những dịch vụ không được thực hiện sẽ không được chấp nhận.

16.1.5.     Nhà Cung cấp sẽ không được phép yêu cầu Eurofins SKHĐ bồi thường cho những thiệt hại gây ra do việc Hợp đồng bị chấm dứt.

16.2.  Chấm dứt Hợp đồng với hiệu lực tức thời

16.2.1.     Chấm dứt tức thời

Không ảnh hưởng tới những điều khoản trên cũng như những quy đinh của pháp luật Việt Nam, khi xảy ra Sự kiện Vi phạm (như được định nghĩa dưới đây), mỗi bên có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng với hiệu lực tức thời mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

16.2.2.     Sự kiện Vi phạm

Những trường hợp sau đây được xem là sự kiện vi phạm:

-       vi phạm các quy định của Hợp đồng do hành vi sai phạm nghiêm trọng hay cố ý của một trong hai bên;

-       Một trong hai bên vi phạm những điều khoản quan trọng của Hợp đồng (ví dụ nhưng không giới hạn ở việc Nhà Cung cấp không giao Sản phẩm hoặc không thực hiện Dịch vụ đúng lịch biểu quy định trong Hợp đồng, vi phạm điều khoản bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ cũng như về sự phù hợp và chế độ bảo hành…);

-       Nhà Cung cấp vi phạm những điều khoản phụ trong Hợp đồng nhưng không khắc phục hay không thể khắc phục được trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi nhận được văn bản thông báo yêu cầu khắc phục những vi phạm đó từ Eurofins SKHĐ;

-       Nhà Cung cấp tạm ngừng hoặc có nguy cơ tạm ngừng, chấm dứt hoặc có nguy cơ chấm dứt một phần quan trọng hoặc tất cả các hoạt động kinh doanh của mình.

-       Một trong hai bên ngừng tiến hành các hoạt động trong quá trình kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, bao gồm cả việc không còn khả năng thực hiện các nghĩa vụ khi đến hạn hay thủ tục pháp lý theo pháp luật phá sản được đưa ra bởi hoặc chống lại Nhà Cung cấp, hoặc một cá nhân được chỉ định là người tiếp nhận/người được ủy thác cho Nhà Cung cấp, hoặc Nhà Cung cấp thực hiện một chuyển nhượng vì lợi ích của chủ nợ.

(mỗi một sự kiện này được gọi là “Sự kiện Vi phạm”).

 17. Sửa đổi bổ sung

Bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với GTP và/hoặc Hợp đồng phải được chấp thuận bằng văn bản từ hai bên.

 18. Chuyển nhượng

Nhà Cung cấp sẽ không được chuyển nhượng Hợp đồng cũng như các quyền lợi đi kèm với Hợp đồng trước khi có văn bản chấp thuận từ Eurofins SKHĐ.

 19. Biện pháp khắc phục và khước từ

Trong mọi trường hợp, việc Eurofins SKHĐ không thực hiện hoặc có sự chậm trễ trong việc thực hiện các quyền cũng như những biện pháp khắc phục sẽ không được xem như là Eurofins SKHĐ đã từ bỏ các quyền hoặc những biện pháp khắc phục đó, cũng như việc Eurofins chỉ thực hiện một hay một phần các quyền hoặc biện pháp khắc phục sẽ không ngăn Eurofins SKHĐ tiếp tục thực hiện các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác hoặc bổ sung. Những quyền và biện pháp khắc phục được đề cập trong văn bản này mang tính chất tích lũy và sẽ bao gồm mọi quyền và biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

 20. Vô hiệu, tính không hợp pháp hoặc không thể thực thi một phần

Việc vô hiệu, tính không hợp pháp hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào của GTP và/hoặc của Hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến việc tiếp tục có hiệu lực của phần còn lại của GTP và của Hợp đồng.

 21. Thông báo

21.1.  Trừ trường hợp có quy định khác trong Hợp đồng, tất cả các yêu cầu, thông báo hoặc các phương thức liên lạc khác giữa hai bên phải:

-       được lập bằng tiếng Anh, và

-       được gửi đến những địa chỉ sau:

-       Eurofins SKHĐ: Lô E2b-3, Đường D6, Khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Tên người nhận: (Ông) Thái Doãn Lượng

-      Nhà Cung cấp: địa chỉ của Nhà Cung cấp sẽ giống như được ghi trong Hợp đồng.

-       được xem như là đã được gửi hợp lệ nếu được để tại, gửi đi bằng thư bảo đảm có báo phát hoặc dưới dạng bưu phẩm có ký nhận, hoặc bằng điện tín, điện báo toàn tốc, telex hay fax hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác ở dạng văn bản bền vững khác đến địa chỉ đã được ghi như trên đã được chuyển, hoặc nếu được chuyển bằng bưu điện vào ngày thứ ba (3) (không phải là ngày làm việc) sau ngày gửi thư.

 22. Luật áp dụng/thẩm quyền giải quyết

22.1.  Trừ trường hợp có quy định khác trong STP hoặc được thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên, Hợp đồng được điều chỉnh bởi, và được hiểu theo pháp luật Việt Nam. Tuyệt đối không áp dụng Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế.

22.2.  Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng, Nhà Cung cấp đồng ý rằng các tòa án ở Việt Nam có toàn quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan đến GTP và/hoặc Hợp đồng và theo đó, bất kỳ thủ tục tố tụng, vụ kiện hay hành động pháp lý nào phát sinh từ, hay có liên quan đến GTP và/hoặc Hợp đồng cũng có thể được đưa ra giải quyết tại những tòa án đó.

22.3.  Trong trường hợp cả hai bên đồng ý với xét xử trọng tài, quá trình xét xử trọng tài sẽ được tiến hành theo:

-       Quy tắc của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để giải quyết theo Quy tắc của Trung tâm Trọng tài này.

-       Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục tố tụng Trọng tài sẽ là tiếng Anh.

 23. Các vấn đề khác

Những Đối tượng của Hợp đồng được Nhà Cung cấp cung cấp cho Eurofin SKHĐ phải là những Đối tượng có mức độ tác động môi trường thấp nhất (trong suốt vòng đời sử dụng của chúng) và có mức ảnh hưởng xã hội tích cực nhất (không sử dụng lao động trẻ em, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, tuân thủ quy định của pháp luật).

 

Ký bởi Eurofins SKHĐ

Tại Việt Nam, ngày ______________

 

 

 

______________________________

Eurofins SKHĐ

Họ tên: ________________

Chức vụ: ________________

Ngày :  __________________

 

Ký bởi Nhà Cung cấp

Để chấp thuận và công nhận

 

 

 

____________________________

Nhà Cung cấp: _______________

Họ tên:      ________________

Chức vụ:   ________________

Ngày :  __________________

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 1: Các điều khoản và điều kiện mua hàng cụ thể (STP) –Dịch vụ tìm kiếm nhân sự

 

 1. Phạm vi áp dụng của các điều kiện và điều khoản

STP này được áp dụng với tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi những công ty trong lĩnh vực tìm kiếm và/hoặc tư vấn về nhân sự, tuyển dụng hoặc công ty săn đầu người (sau đây được gọi chung là “Công ty tìm kiếm nhân sự”)

 

 1. cấu phí

2.1    Trước khi bắt đầu việc tim kiếm nhân sự, các bên phải thống nhất được một mức phí trần cố định (“Mức phí trần”) (có nghĩa là không liên quan tới mức lương và phúc lợi sẽ thỏa thuận với người được tuyển dụng sau khi tìm kiếm) cho mỗi vị trí công việc. Trong mọi trường hợp, công ty tìm kiếm nhân sự không được phép yêu cầu Eurofins SKHĐ thanh toán cao hơn mức phí trần này. Nếu hợp đồng tìm kiếm nhân sự quy định mức phí trả cho công ty tìm kiếm nhân sự tính theo % của mức lương sẽ trả cho ứng viên được chọn, giá trị nào thấp hơn giữa số tiền tính theo % của mức lương và mức phí trần này sẽ được áp dụng cho Eurofins SKHĐ. Các bên cũng phải thống nhất một mức trần riêng cho các chi phí (xem mục 2.6) trước khi bắt đầu tìm kiếm nhân sự.

2.2   Đối với mỗi quá trình tìm kiếm nhân sự, Eurofins SKHĐ sẽ nhận được yêu cầu thanh toán từng lần cộng với các loại thuế liên quan như sau:

- Thanh toán đợt 1 (25%): tại thời điểm bắt đầu việc tìm kiếm nhân sự tương ứng;

- Thanh toán đợt 2 (25%):sau khi Eurofins SKHĐgửi đề nghị tuyển dụng cho một ứng viên do công ty tìm kiếm nhân sự giới thiệu;

- Thanh toán đợt 3 (50%): sau khi tuyển dụng ứng viên thành công (ứng viên bắt đầu đảm nhiệm vị trí mới của mình tại Eurofins SKHĐ một cách hiệu quả)

2.3   Nếu Eurofins SKHĐ hoặc công ty tìm kiếm nhân sự chấm dứt quá trình tìm kiếm nhân sự trước khi tuyển dụng được ứng viên, Eurofins SKHĐ sẽ chỉ chịu trách nhiệm về những lần thanh toán tới hạn tại thời điểm đó. Eurofins SKHĐ sẽ không phải chịu thêm bất kì khoản phí nào.

2.4   Nếu trong vòng 12 tháng sau khi tuyển dụng, ứng viên được công ty tìm kiếm nhân sự giới thiệu tự nghỉ việc hoặc nghỉ việc theo yêu cầu của Eurofins SKHĐ (có nghĩa là Eurofins SKHĐ chấm dứt hợp đồng với ứng viên đó), công ty tìm kiếm nhân sự sẽ phải tìm kiếm và lựa chọn người thay thế và Eurofins SKHĐ sẽ không phải chịu bất kỳ chi phí hay phí tổn nào phát sinh của công ty tìm kiếm nhân sự, ngoại trừ những chi phí phát sinh trực tiếp và các loại thuế liên quan.

2.5   Đối với các nhân sự được tuyển bổ sung từ một chương trình tìm kiếm nhân sự đang được tiến hành, mức phí Eurofins SKHĐ cần trả sẽ là giá trị thấp hơn trong hai con số, 50% mức phí trần của chương trình tìm kiếm đó hoặc 50% của tỉ lệ % mức lương thỏa thuận làm mức phí của đợt tìm kiếm nhân sự, cộng với các chi phí phát sinh trực tiếp và các loại thuế liên quan.

Đối với những ứng viên được chọn nhưng không nằm trong phạm vi tuyển dụng, mức phí Eurofins SKHĐ cần thanh toán sẽ không bao giờ vượt quá giá trị thấp hơn giữa hai con số, 15% mức lương hàng năm của ứng viên hoặc một khoản tiền đồng tương đương với 25.000 Euro.

2.6   Những chi phí ngoài dự kiến do các chuyên gia và ứng viên tuyển dụng chi trả thay cho Eurofins SKHĐ trong quá trình tuyển dụng kèm theo các loại thuế áp dụng sẽ được yêu cầu thanh toán hàng tháng khi phát sinh. Trong mọi trường hợp, trừ khi có văn bản chấp thuận trước của Eurofins SKHĐ, những chi phí này không được phép vượt quá mức phí trần (xem mục 2.1). Các khoản chi phí có giá trị lớn/ngoại lệ như du lịch quốc tế (vé máy bay: giá vé hạng phổ thông; khách sạn: tối đa một khoản tiền đồng Việt Nam tương đương với 150 €/đêm; xe cộ: tối đa một khoản tiền đồng Việt Nam tương đương với 0,5 €/km), không bao gồm việc đánh giá ứng viên… sẽ phải nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Eurofins SKHĐ trước khi thanh toán.

 

 1. Chế độ bảo vệ cho Eurofins SKHĐ

Vì lợi ích hợp tác lâu dài giữa công ty tìm kiếm nhân sự và Eurofins SKHĐ, Công ty Tìm kiếm Nhân sự cam kết sẽ không liên hệ với bất kỳ nhân viên nào của Eurofins SKHĐ với tư cách tìm kiếm nhân sự cho bên thứ ba trong thời gian Công ty Tìm kiếm Nhân sự cung cấp dịch vụ cho Eurofins SKHĐ và trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc đợt tìm kiếm nhân sự gần nhất (có nghĩa là tuyển dụng nhân sự mà Công ty Tìm kiếm Nhân sự đã tìm được cho Eurofins SKHĐ hoặc chấm dứt hợp đồng tìm kiếm nhân sự).

 

Phụ lục 2: Các điều khoản và điều kiện mua hàng cụ thể (STP) – Dịch vụ

 

 1. Phạm vi áp dụng các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện cụ thể về việc mua hàng này được áp dụng cho tất cả các Nhà Cung cấp dịch vụ.

 

 1. Chp thuận Chào hàng

2.1   Các bản chào hàng hoặc báo giá từ Nhà Cung cấp phải liệt kê đầy đủ các thông tin về loại dịch vụ sẽ được thực hiện và mức giá đi kèm.

2.2   Eurofins SKHĐ sẽ không thanh toán cho những công việc được thực hiện mà không có sự chấp thuận rõ ràng trước đó. Chấp thuận này phải được lập thành văn bản và ký xác nhận bởi người đại diện ủy quyền của Eurofins SKHĐ. Chấp thuận này có thể được thực hiện dưới hình thức:

- Đơn đặt hàng được ký bởi Eurofins SKHĐ

- Báo giá được Eurofins SKHĐ chấp nhận bằng văn bản.

- Hợp đồng được ký bởi người đại diện của Eurofins SKHĐ.

 

 1. Thanh toán

3.1   Nhà Cung cấp sẽ thiết kế các dịch vụ của mình theo yêu cầu của Eurofins SKHĐ và đưa ra mức giá cố định không thay đổi hoặc mức giá tính theo số giờ hay đơn vị tối đa để hoàn thành dịch vụ với mức phí theo giờ không thay đổi.

3.2   Eurofins SKHĐ sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh từ việc thay đổi những công việc cần thực hiện mà không có yêu cầu bằng văn bản của Eurofins SKHĐ. Các chi phí phát sinh sẽ chỉ được thanh toán sau khi đã có bảng báo giá bổ sung hoặc thay đổi được người đại diện ủy quyền của Eurofins SKHĐ chấp thuận bằng văn bản.

3.3   Eurofins SKHĐ sẽ không phải thanh toán cho những dịch vụ thiếu sót hoặc không phù hợp, hoặc chậm trễ trong khi đã thống nhất được thời hạn.

 

 1. Công việc bổ sung

4.1   Mọi công việc bổ sung không được dự tính trong thỏa thuận ban đầu giữa hai bên sẽ phải được chấp thuận trước và đưa vào trong một bản thỏa thuận bổ sung. Bản thỏa thuận bổ sung này sẽ có những điều khoản quy định giống như bản thỏa thuận ban đầu và phải được người đại diện ủy quyền của Eurofins SKHĐ chấp thuận bằng văn bản. Nhà Cung cấp có trách nhiệm thông báo sớm nhất có thể cho Eurofins biết về khả năng phát sinh những công việc bổ sung chưa có trong bản thỏa thuận ban đầu.

Trong trường hợp không có văn bản thỏa thuận được ký xác nhận bởi Eurofins SKHĐ, bất kì công việc nào được Nhà cung cấp thực hiện với mục đích bổ sung hoặc thay thế đều sẽ được coi là một phần của hợp đồng ban đầu và mức chi phí cần chi trả sẽ được xem như là đã được tính trong giá trị của hợp đồng ban đầu đã ký và Eurofins SKHĐ sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phí nào. Đối với những công việc cần phải thực hiện bổ sung vì lí do dịch vụ được cung cấp có chất lượng kém, lỗi hoặc thiếu sót từ Nhà Cung cấp, Nhà Cung cấp sẽ có trách nhiệm thực hiện các công việc bổ sung này ngay cả khi những lỗi hay thiếu sót đó chỉ được phát hiện sau khi công việc hoặc dịch vụ đã được hoàn thành.

4.2   Khi yêu cầu chọn nhà thầu trong số các Nhà cung cấp, trong một số trường hợp nhất định, Nhà Cung cấp sẽ được chọn dựa trên một khoản ngân sách dự tính cho nhiều công việc được thực hiện trong một khoản thời gian nhất định. Eurofins SKHĐ sẽ ký một thỏa thuận khung với Nhà Cung cấp về những công việc cần thực hiện. Những thỏa thuận khung này phải dựa trên các điều khoản và điều kiện chung về mua bán hàng hóa (GTP). Nhà Cung cấp sẽ phải cung cấp một bảng báo giá chi tiết cho từng dịch vụ được tính trong bảng ngân sách tổng quát và chỉ được bắt đầu thực hiện dịch vụ sau khi đã có văn bản chấp thuận từ Eurofins SKHĐ. Bản báo giá chi tiết về từng dịch vụ phải được gửi cho Eurofins SKHĐ, nêu rõ những mức giá hợp đông không thay đổi được áp dụng cho từng hạng mục ngân sách.

4.3   Mỗi bản báo giá phải được người đại diện theo ủy quyền của Eurofins SKHĐ chấp thuận và sẽ được coi là phụ lục của thỏa thuận khung. Nếu Nhà Cung cấp chính là người được thụ hưởng trong Hợp đồng kí kết hợp đồng thầu phụ (ví dụ như công tác in ấn) giao công việc cho một Nhà Cung cấp khác, Eurofins SKHĐ được bảo lưu quyền yêu cầu nhà thầu tham gia công tác này và lựa chọn nhà thầu phụ thích hợp nhất. Eurofins SKHĐ sẽ có toàn quyền liên hệ với các nhà thầu phụ cũng như lựa chọn nhà thầu phụ mà không cần phải có sự cho phép từ Nhà Cung cấp chính.

4.4   Nhà Cung cấp sẽ phải thanh toán mọi chi phí cho những công việc thầu phụ mà không có chấp thuận bằng báo giá cụ thể của Eurofins SKHĐ. Các bên đặc biệt thỏa thuận rằng, việc Eurofins SKHĐ chấp thuận một ngân sách tổng sẽ không có nghĩa là chấp thuận chi phí cho từng hạng mục ngân sách, điều này là cần thiết để có những dự toán chi tiết đảm bảo tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. Để đảm bảo hoàn thành các dịch vụ trong khung thời gian đã quy định, tất cả các bảng báo giá của các Nhà Cung cấp phải được gửi đến Eurofins SKHĐ trong vòng không quá 15 ngày trước ngày Eurofins SKHĐ phê duyệt báo giá.